Svatohorský chrámový sbor

SHS před kostelem v Dobré Vodě u Nových Hradů
V současnosti jej tvoří 18 stálých členů všech věkových kategorií, různého pracovního či studijního zaměření. Zabývá se převážně zpěvem při liturgii v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami.

Tzv. „Velký sbor" se zde pravidelně účastní neděleních mší (v 9 hodin), a to zpěvem propria (K. Bříza, J. Bříza, St. Jelínek) a mariánských, eucharistických i dalších příležitostných liturgických vokálních skladeb od baroka po současnost; a samozřejmě též participuje i na lidovém ordináriu (Bříza, Eben, Olejník). Tím však jeho činnost nekončí. K význačnějším příležitostem liturgického roku (advent, vánoce, půst, velikonoce) a některým mariánských svátkům (Nanebevzetí P. Marie, Korunovace) vždy připravuje náročnější hudbu, často s instrumentálním doprovodem. Tuto praxi dovoluje především velká možnost volby mezi různými typy bohoslužeb na Svaté Hoře, proto je možné o velkých svátcích jednu ze mší věnovat figurální hudbě. Z mnoha uplynulých provedení zmiňme alespoň Messe solenelle Ch. Gounoda, Paukenmesse J. Haydna nebo Korunovační mši W. A. Mozarta. Velmi výjimečné bylo provedení nové skladby R. Rejška Te Deum (ukázka) , komponované pro slavnost 100 let od povýšení svatohorského chrámu na papežskou baziliku nebo provedení Missa Salve Sancta Parens příbramského skladatele a dirigenta Příbramské filharmonie J. Forsta. Z poslední doby jmenujme například premiéru Blahoslavenství Radka Rejška, která zazněla i na Českým rozhlasem snímaném koncertu soudobé tvorby Sálu Martinů pražské AMU. Dále premiéru Svaté Hoře věnovaných Janových pašijí stejného autora v roce 2009 nebo kontinuální uvádění soudobých skladeb svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, např. každoročně nově komponovaných květnonedělních pašijí.
Sbor se každoročně hudebně účastní Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Jedním z vrcholů liturgického působení Svatohorského chrámového sboru byla účast některých jeho členů na slavnostní liturgii v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde byla při mši svaté sloužené kardinálem Miloslavem Vlkem k nedožitým 80. narozeninám skladatele Petra Ebena dne 25. ledna 2009 provedena jeho Missa cum populo.

Koncertní činnost "velkého sboru" zahrnuje především pravidelný adventní, vánoční, tříkrálový, postní a velikonoční koncert. Kromě nich též sbor příležitostně hostuje v jiných chrámech, nejčastěji v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně. Sbor se rovněž účastní pravidelných společných vánočních koncertů příbramských pěveckých sborů a Příbramské filharmonie. Kromě „velkého sboru" existuje i kroužek nadšenců zvaný „malý sbor". Jeho velice komorní členská základna (8) se rekrutuje ze sboru velkého. Zaměření tohoto komorního vokálního ansámblu je spíše koncertní (především účinkování na odpoledních koncertech pravidelných adventních a postních duchovních obnov, hostování v přilehlých farnostech a pod.). Přesto ale samozřejmě provozuje také hudbu při bohoslužbách na Svaté Hoře.

Vedením sboru se po P. Karlu Břízovi zabývá od r. 2001 svatohorský regenschori Pavel Šmolík.

Příprava podobných náročnějších skladeb není možná za „běžného provozu" při četnosti zkoušek 2 hodiny týdně. Proto sbor pravidelně dvakrát ročně vyjíždí na několikadenní soustředění, kde je možno soustředěně pracovat na rozšiřování repertoáru o náročnější kompozice.

Členové sboru